Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Datum: april 2015

De integratie van water- en ruimtelijke opgaven moet beter en is in het Jaar van de Ruimte tot één van de speerpunten benoemd. Dat neemt niet weg dat er al van alles gebeurt. De vier regionale leergemeenschappen Water en Ruimte zetten zich bijvoorbeeld al een paar jaar in om de werelden van water en RO meer bij elkaar brengen. Erg waardevol vindt onder andere Stefan Kuks, watergraaf bij waterschap Vechtstromen.

“Wil je de scheiding tussen water en ruimte echt opheffen en tot integrale ruimtelijke plannen komen, dan moet je vanaf het begin met elkaar om de tafel gaan zitten en gezamenlijk oplossingen zoeken”, stelt Kuks. “In de praktijk blijkt dat lastiger dan het klinkt. Voor een deel heeft dat met cultuurverschillen te maken. Traditioneel zijn waterschappers bijvoorbeeld gewend om vraagstukken puur vanuit de wateropgaven te bekijken. Ze moeten leren dat ze vanuit die domeinspecifieke opgaven ook kunnen bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Tegelijkertijd moeten ruimtelijke ordenaars er nog meer van doordrongen raken dat water een belangrijk ordenend principe is. De bijeenkomsten van de leergemeenschappen bevorderen dat de deelnemers – professionals op het gebied van water, RO en gebiedsontwikkeling – oog krijgen voor elkaars belangen en gaan inzien dat het koppelen van water- en ruimtelijke opgaven meerwaarde kan opleveren. Ook vanuit het rijk wordt de noodzaak van deze koppeling benadrukt. Denk aan de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie, waarin voorstellen zijn opgenomen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.”