Peter Juijn Teksten

Communicatie over tunnels

Communicatie over tunnels

In 2016 ondersteunde ik als communicatieadviseur Rijkswaterstaat bij het actualiseren van het communicatiedossier Tunnels. Bestaande middelen paste ik aan en samen met Sabel Communicatie ontwikkelde ik enkele nieuwe, zoals een animatie en factsheet over ‘hoogtemeldingen’.

DeltaNieuws

 

DeltaNieuws

Er is een nieuw instrumentarium voor het beoordelen van de veiligheid van primaire waterkeringen. Voor DeltaNieuws, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, schreef ik over de eerste ervaringen hiermee.

Lees het artikel

RO-Magazine

foto rommagazine

Samen sterk door koppeling opgaven

Voor RO-Magazine schreef ik een verhaal over de regionale leergemeenschappen Water en Ruimte. Deze zetten zich al een aantal jaren in om de werelden van water en RO meer bij elkaar te brengen. Stefan Kuks, watergraaf bij waterschap Vechtstromen, vindt dit erg waardevol.

Lees het complete artikel

 

 

nieuwsbrief Water en Ruimte

 

wateroverlast kockengen

Waterschappen moeten inspelen op veranderende maatschappij”

Dat stelt Roel Bronda, hoofd van de afdeling Watersysteembeheer van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en trekker van het netwerk Sociale Innovatie van de Unie van Waterschappen. Volgens hem zijn waterschappen heel goed in technische innovaties, maar hebben ze weinig oog voor de noodzakelijke veranderingen op organisatorisch vlak. Ik interviewde Bronda voor een artikel in de nieuwsbrief Water en Ruimte van Rijkswaterstaat. Lees het volledige artikel

 

 

WTI

golven wti

WBI 2017

Binnen het programma WBI 2017 ontwikkelen Rijkswaterstaat en Deltares een nieuw instrumentarium voor het beoordelen van de veiligheid van de belangrijkste waterkeringen. Ook doen ze onderzoek naar mechanismen die tot het falen van waterkeringen kunnen leiden. Over dit onderzoek en de ontwikkeling van het instrumentarium schrijf ik onder andere artikelen voor de WBI-Nieuwbrief. Zoals het interview met programma-manager Harry Steffess van Rijkswaterstaat.

Lees het volledige artikel

 

 

human interest

human interest Human interest

Voor de faculteit CiTG van de TU Delft interviewde ik de afgelopen jaren medewerkers over hun werk, hun privésituatie, hobby’s en drijfveren. De interviews verschenen iedere maand in de ‘human interest’ rubriek. Een van de geïnterviewden is Mark Bakker, universitair hoofddocent geohydrologie bij de afdeling Watermanagement.
Lees het hele interview

 

 

Land & Water

foto zandmotor

Internationale meetcampage rondom Zandmotor

In het najaar van 2014 verzamelden onderzoekers gegevens op en rondom de Zandmotor, het kunstmatige schiereiland voor de Zuid-Hollandse kust. Doel: meer inzicht krijgen in de processen die bepalend zijn voor de ontwikkeling van zandige kusten. Voor Land & Water schreef ik over de meetcampagne een artikel.

Lees het complete artikel

 

 

conservatoriumhotel

cons hotel

Geslaagde samenwerking bij realisatie Conservatoriumhotel

Een goede risico-inventarisatie vooraf en vervolgens een intensieve monitoring. Die combinatie zorgde ervoor dat de complexe verbouwing van het voormalige Sweelinck Conservatorium tot vijfsterrenhotel zonder noemenswaardige problemen verliep.

Lees het complete artikel

 

 

water- en ruimteberichten

Screenshot water en ruimteber Water- en Ruimteberichten

Hoe kunnen we ruimtelijke vraagstukken integraal aanpakken en onze onderlinge samenwerking verbeteren? Daarover praten ruimtelijke ordenaars en waterprofessionals met elkaar op bijeenkomsten van regionale leergemeenschappen. Ik zorg voor de verslaglegging van deze bijeenkomsten.

Lees de complete nieuwsbrief

 

 

cob, noord/zuidlijn

fot_nzlijn2

Voorbeeldproject Noord/Zuidlijn

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) toont op zijn website onder meer inspirerende projecten. Voor een groot aantal van deze ‘voorbeeldprojecten’ schreef ik de tekst. Zoals de tekst over de Amsterdamse Noord/Zuidlijn.

Lees de complete projectbeschrijving

 

 

CitG

Campus als stedelijke proeftuin

Beïnvloeden grote gebouwen het microklimaat in steden? En valt er op sommige plekken in een stad meer regen dan op andere? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, toveren onderzoekers de Delftse campus om in een onderzoekslaboratorium.

Lees het complete artikel

   

Milton Mueller

Privacy en veiligheid internetgebruikers staan onder druk

Dat zei de Amerikaanse hoogleraar Milton Mueller begin 2008 toen ik hem interviewde voor het jaarverslag van de Delftse faculteit TBM. Zijn uitspraak is nog altijd uiterst actueel, denk maar aan problemen als spam, virussen, phishing, diefstal van identiteit en het bewaren van e-mail- en internetverkeer in het kader van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding.

Lees het complete artikel

   

Dc Stive

Bescherming tegen overstromingen is basisvoorwaarde voor leven in deltagebied

Marcel Stive is hoogleraar Kustwaterbouwkunde. Hij was lid van de Tweede Deltacommissie. In de publicatie ‘Veiligheid tegen overstromingen’ van Delft Cluster vertelt hij hoe deze commissie gebruik heeft gemaakt van de kennis van experts, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties. Een gesprek over het nieuwe waterveiligheidsbeleid, het belang van een strategische zoetwatervoorraad en innovatieve vormen van zandsuppleties.

Lees het complete artikel

   

Maarten Zandvliet

Hogere olieproductie door uitgekiende regeltechniek

Door op een slimme manier gebruik te maken van meet- en regeltechniek kan er meer olie uit oliereservoirs worden geworden. Onderzoeker Maarten Zandvliet van de TU Delft vertelt hoe dat werkt.

Lees het complete artikel

   

Hans de Bruijn

Het gaat om de boodschap én hoe je die brengt

In de politiek is framing, ook wel politieke marketing genoemd, een veelgebruikte techniek. Hoogleraar bestuurskunde Hans de Bruijn deed hier onderzoek naar en schreef het boekje ‘Geert Wilders in debat’. Hierin legt hij uit hoe deze politicus iedere keer het politieke debat weet te domineren met krachtige ‘frames’.

Lees het complete artikel

   

Poolonderzoek in Groenland

Poolonderzoek in Groenland

In 2007 en 2008 deden Delftse aardwetenschappers veldwerk in Groenland. De metingen gebruiken ze om vast te stellen welk effect klimaatverandering heeft op de sedimentatieprocessen van arctische rivieren. Ze hopen straks niet alleen het gedrag van dit soort rivieren te kunnen voorspellen, maar ook meer te begrijpen van oliereservoirs in Noord-Afrika, die zijn ontstaan door fluvioglaciale afzettingen.

Lees het complete artikel

   

Nooit meer gietwatertekort

Nooit meer gietwatertekort

Door een toename van droge perioden hebben tuinbouwbedrijven in het Westland steeds vaker te weinig goed gietwater voor hun gewassen. KWR Watercycle Research Institute onderzoekt of het creëren van een grote, collectieve zoetwaterbel – door winterse neerslagoverschotten in de ondergrond te injecteren – een oplossing biedt. Tijdens droogte kunnen bedrijven dan water uit deze bel gebruiken.

Lees het complete artikel

   

Slim gaspedaal (David Abbink)

Slim gaspedaal laat afstand tot voorganger voelen

Voor het jaarverslag 2007 van de Delftse faculteit 3mE interviewde ik een aantal onderzoekers. David Abbink was één van hen. Hij deed onderzoek naar een haptisch gaspedaal, dat steeds meer tegendruk geeft als een bestuurder zijn voorganger dichter nadert.

Lees het complete artikel

   

Multifunctioneel medegebruik

Multifunctioneel medegebruik van waterkeringen kan, maar is niet eenvoudig

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzochten Deltares en AT Osborne de mogelijkheden van multifunctioneel medegebruik van waterkeringen. Ik redigeerde het eindrapport en schreef een tekst voor een brochure met de belangrijkste onderzoeksuitkomsten.

Lees het complete artikel

   

Movares

Volop aandacht voor elektrisch rijden

Advies- en ingenieursbureau Movares stimuleert elektrisch rijden. Elektrisch rijden is volgens issue manager Rik Luiten echter geen doel op zich. “Als we alle auto’s met een verbrandingsmotor zouden vervangen door elektrische voertuigen, staan we nog steeds in de file.”

Lees het hele artikel